การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 04:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:19 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย....ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้จัดมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการสอบ และดำเนินการบริหารการจัดสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในฐานะศูนย์ประสานการสอบ แจ้งให้ประธานเครือข่ายแจ้งโรงเรียนที่เป็นสนามสอบได้ยืนยันการเป็นสนามสอบในการทดสอบในครั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ประธานเครือข่ายทำหนังสือแจ้งให้ศูนย์ประสานการสอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม