การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 05:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง....ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายละเอียดตามตารางสอบและปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์การทดสอบแก่นักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และกำกับให้สถานศึกษาดำเนินการตามตารางสอบและปฏิทินการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการทดสอบดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม