การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 05:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2563 05:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนประชารัฐ (ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน) โรงเรียนบ้านม่วง บ้านฝั่งแดงฯ บ้านโพธฺ์ตาก บ้านนาดอกไม้ บ้านโคกกลาง บ้านกุงโกน บ้านทรายมูลคำผักแพรว บ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองหอยคำอ้อม บ้านดงอินำ บ้านดงน้อยพัฒนา บ้านหนองญาติ บ้านน้ำก่ำ (ลำ้ประชาอุปถัมภ์) และชุมชนบ้านพุ่มแก....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning Critical Thinking) และยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้โรงเรียนประชารัฐทุกรุ่นที่ไม่ได้อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนร่วมพัฒนา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อขอรับงบประมาณ (งบแลกเป้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษนครพนม เขต 1จึงแจ้งรายชื่อโรงเรียน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อขอรับงบประมาณ (งบแลกเป้า)  ประจำปีงบประมาณ พศ2563 ตามแบบฟอร์มดังรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใน 13 มีนาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียด