การจัดทำข้อมูลพื้นฐานรายโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021

โพสต์24 ก.พ. 2563 00:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 00:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกแห่ง....ด้วย สำนักทดสอบทางการศึกษา โดยศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการประเมินของ PISA ที่จะมีขึ้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งศูนย์ PISA ได้มีการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร และนักเรียนในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย และสื่อเอกสาร แต่ยังขาดข้อมูลพื้นฐานรายดรงเรียนของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวคิด เนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนที่ใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง พบว่ายังไม่เป็นปัจจุบัน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกแห่ง กรอกข้อมูลพื้นฐานรายโรงเรียนนักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2549 และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 13 มีนาคม, 2563 เพื่อเป็นฐานข้อมูลรายงานให้ศูนย์ PISA สพฐ. เตรียมความพร้อมรับการประเมินของ PISA 2021 ต่อไป