การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาโครงการ TFE (Teams For Education) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์7 ก.ค. 2563 23:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านนาราชควาย บ้านดงดู่งาม บ้านโพนสวางหนองแหน ชุมชนหนองฮีสามัคคี ปลาปากราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านศรีธน...... ตามที่ สำนังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาโครงการ TFE (Teams For Education) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2563 โดยมีโรงเรียนนำร่องโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โรงเรียน และมีโรงเรียนในเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 โรงเรียน รายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น
        ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้โรงเรียนจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ดำเนินการเบิก - จ่ายงบประมาณ และดำเนินโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดำเนินการเบิก - จ่าย งบประมาณไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอในโครงการ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม