การจัดสนับสนุนบุคคลากร ICT Talent ประจำ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทูรปลูกปัญญา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์26 มิ.ย. 2563 02:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 03:15 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาคอกควาย...ตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรเอกชนหลักผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ICT ด้านการศึกษา ผ่านโครงการสานอนาคตทางการศึกษา Connext Talent ประจำโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา ICT Talent ประจำปี 2563 โดยมีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 โดยเบื้องต้น บริษัทจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้าง ICT Tarent (เงินเดือนและเงินประกัน) ผ่านบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา Connext ED และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ทราบและดำเนินการ ดังนี้
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน บุคลากร ICT Talent ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตศึกษา Connext Talent และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ทราบและดำเนินการ ดังนี้
        1. มอบหมายครูพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในการทำงาน
        2. ทำงานร่วมกับบุคลากร ICT ในการสสร้างสรรค์ ผลักดันการใช้ ICT ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน รวมถึงการใช้ ICT สำหรับผู้ปกครอง และชุมชน
        3. สนับสนุนให้บุคลากร ICT สามารถดูแลชุดอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
        4. สนับสนุนการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูล ICT ของโรงเรียน
        5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนทุกเดือนของบุคลากร ICT ผ่านบัญชีของโรงเรียน (ตามจำนวนเงินค่าจ้างในบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง) และรับผิดชอบการนำส่งเงินประกันสังคมให้ทุกเดือน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนบ้านนาคอกควายทราบและดำเนินการต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม