การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น ส่งเสริมการเรียนและการสอนธรรมศึกษา ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โพสต์10 ก.ค. 2563 10:13โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 10:14 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการประกาศยกย่องในฐานะบุคคลสำคัฐตามมติที่ประชุมองค์การยูเนสโก และทรงเป็นผู้ริเริ่มการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา แต่ในปัจจุบันพบว่า การสอนและการสอบธรรมศึกษายังจำกัดอยู่ในวงแคบ และมีผู้สนใจศึกษาไม่มากนัก จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนและการสอนธรรมศึกษา" เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสมากขึ้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกใบสมัตรและแบบฟอร์มร่างโครงงานคุณธรรม (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ2) และส่งไปที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางไปรษณีย์อเล็กทรอนิกส์ moral.group@hotmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5890...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม