การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่ม - ลดนักเรียน)

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:37 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง.......ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดให้จัดมีการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และมอบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการสอบและดําเนินการบริหารการจัดสอบ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมและ สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งได้มีการนํารายชื่อนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเพื่อทดสอบ ผ่านระบบ O-NET ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 แล้วนั้น และจะมีการเปิดระบบ O-NET ครั้งที่ 2 ในระหว่าง วันที่ 5-15 มกราคม 2565
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนในสังกัดทุก โรงเรียนได้เข้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ในวันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และ ดําเนินการเพิ่ม/ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน รวมถึงแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ในระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2565 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....