การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรร์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์8 ก.ค. 2563 21:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:25 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียนทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริบทของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว นั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนส่งผลถึงนักเรียน มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะในการดำรงชีวิต นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. การอ่านออกเขียนได้ เพิ่มแบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียน และเรียนที่บ้าน
2. การจัดกิจกรรมสหกรณ์อมมทรัพย์ของโรงเรียนในการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ให้นักเรียนรู้จักรวมกลุ่มกันทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการ การบันทึกบัญชี และทักษะการคิดคำนวณ
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนทราบและนำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม