การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19

โพสต์6 มิ.ย. 2563 01:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2563 01:24 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. แจ้งแนวปฏิบัติในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ตามประกาศของศูนย์บริการสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนเขการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามบริบทความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยผ่านมติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /ก.ต.ป.น./กศ๗. นั้น
        เพื่อการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนง
        2. รายงานผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทางช่องทาง https://forms.gle/sseehQB7QMSd7bw1A และจัดส่งเอกสารแบบรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อนำเข้าที่ประชุม ก.ต.ป.น./กศจ. ต่อไป ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม