การบริจาคสื่อนวัตกรรม Learning ห้องสมุด E Book ออนไลน์

โพสต์7 พ.ค. 2563 01:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 01:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ด้วย สมาคมดิจิทัลเวิร์ด ได้พัฒนาสื่อนวัตกรรม Learning ห้องสมุด E-book ออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่สนใจสื่อดังกล่าวได้ศึกษารายละเอียดตามที่หนังสือของสมาคมดิจิทัลเวิลด์ที่ส่งมาพร้อมนี้ และมอบหมายผู้รับผิดชอบสมัครเข้าร่วมโครงการ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม