การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบ SchoolMIS ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 มี.ค. 2563 03:38โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 03:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยผ่านระบบ SchooMIS ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้หลอมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบ SchoolMIS เข้าสู่ระบบออนไลน์ และสอดคล้องกับระบบ DMC และ BIG DATA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของชาติต่อไป นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SchooMIS ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ตามลำดับขั้นตอน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว