การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System)

โพสต์2 ก.พ. 2563 08:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2563 08:24 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ....ด้วยโครงการสานอนาคตการศึกษา -CONNEXT ED ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนิน "โครงการสานอนาคตการศึกษา -CONNEXT ED" และจัดทำระบบบริหารจัดการโรงเรียน (School Management System) ในการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของโรงเรียนนำไปสู่แนวทางในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธฺภาพ โดยได้ให้โรงเรียนในโครงการบันทึกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (School info) และทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียน (school grading) ภายใต้ระบบ ผ่าน http://connexted.org/login ไปแล้วในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา และเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการกลางโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม