กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 04:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ในการให้ความร่วมมือทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้
        1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียนในระบบการจัดสอบโอเน็ต ให้เป็นปัจจุบัน เช่นชื่อ-สกุลผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโรงเรียน และอีเมลล์ของครูผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ : www.neits.or.th
        2. ดำเนินการกรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ O-NET ได้ที่เว็บไซต์ : www.neits.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความร่วมมือมายังโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนในกรณีที่นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด
        4. ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับ ดูแล และติดตาม ตามข้อ 1-3
        ................ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม