แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 01:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด...
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่  107/2563  ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ  
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่  107/2563  ลงวันที่  17 มกราคม  2563
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ
3. สนามสอบโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีฯ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายสุทัศน์  สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน หัวหน้าสนามสอบ
2 นายเอกมินทร์  ชินโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอนฯ กรรมการกลาง
3 นายอุทัย  ตะนะคี ครู โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน กรรมการคุมสอบ
4 นางสาวสุดาภรณ์  นากรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
5 นางสาวมณฑา  ตุ้มอ่อน ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
6 นางสาวพรศิริ  ตะวังหัน ครู โรงเรียนบ้านโสกแมว กรรมการคุมสอบ
7 นางสาวชฎาพร  อุ่นชัย ครู โรงเรียนบ้านนาหนาด กรรมการคุมสอบ
8 นางวยุรี  ทิพมนต์ ครู โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
9 นายเลิศมนตรี  คำสุข ครู โรงเรียนมรุกขนคร กรรมการคุมสอบ
10 นางดวงเนตร  มหาโคตร ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ กรรมการคุมสอบ
11 ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  กานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแมว ตัวแทนสนามสอบ
12 นายเฮง  พ่อหลอน นักการฯ นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 10