แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 01:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่  107/2563  ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

21.สนามสอบโรงเรียนบ้านกุตาไก้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายกิติรัตน์  เบ้าลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง หัวหน้าสนามสอบ
2 นายกฤษฎา  เอี่ยมกุศลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการกลาง
3 นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไหล่ กรรมการกลาง
4 นายชยพล พิมพิชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการคุมสอบ
5 นางนีรนุช ข่าขันมะลี ครู โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ กรรมการคุมสอบ
6 นางสาวพัชรินทร์  วงค์ชา ครู โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม กรรมการคุมสอบ
7 นางวารุณี  แสนสุภา ครู โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม กรรมการคุมสอบ
8 นางสาวนฤมล ลี้พล ครู โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ กรรมการคุมสอบ
9 นายวีระชาติ  ทองโสภา ครู โรงเรียนบ้านม่วง กรรมการคุมสอบ
10 นางนฤมล  วรรณะปะกะ ครู โรงเรียนบ้านมหาชัย กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวศิราณี  พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านมหาชัย กรรมการคุมสอบ
12 นายสุทธิชัย  เขตสุภา ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการคุมสอบ
13 นางคำกอง เขตสุภา ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการคุมสอบ
14 นางวารุณี  คำศรี ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ กรรมการคุมสอบ
15 นางสาวพิลัยลักษณ์  คำลือ ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ กรรมการคุมสอบ
16 นางปริญาพร  คำเห็น  ครู โรงเรียนบ้านม่วง ตัวแทนสนามสอบ
17 นายปุณณภพ  หาญเสนา นักการฯ โรงเรียนบ้านกุตาไก้ นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 14