แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

โพสต์25 ม.ค. 2563 19:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 01:35 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด...
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่  107/2563  ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ  
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่  107/2563  ลงวันที่  17 มกราคม  2563
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

4.สนามสอบโรงเรียนบ้านคำสว่าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง หัวหน้าสนามสอบ
2 นางวันทิวา  มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ กรรมการกลาง
3 นางพิลาศลักษณ์  จงตระการสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง กรรมการกลาง
4 นางจันทะจร  แสงนา ครู โรงเรียนบ้านสุขเจริญ กรรมการคุมสอบ
5 นางสุพิชฌาย์  จรคำ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก กรรมการคุมสอบ
6 นายยมสิทธิ์  บุญระมี ครู โรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์ กรรมการคุมสอบ
7 นางสาวชุติมา  บัวหอม ครู โรงเรียนบ้านวังกระแส กรรมการคุมสอบ
8 นางจุรีนาถ  วังคะฮาด ครู โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง กรรมการคุมสอบ
9 นายสุนนท์  ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วง กรรมการคุมสอบ
10 นางสาววนิษา  ทองใคร้ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน กรรมการคุมสอบ
11 นางบุญเลือน  แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม กรรมการคุมสอบ
12 นายนิคม  วาปีกัง ครู โรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการคุมสอบ
13 นางสาวเจนจิรา  สูญราช ครู โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
14 นางกนกรัตน์  เมืองโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง กรรมการคุมสอบ
15 นางสาวชญาภา  ถาโคตรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง กรรมการคุมสอบ
16 นายเทิดชัย  นันทะจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม ตัวแทนสนามสอบ
17 นักการฯ โรงเรียนบ้านคำสว่าง นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 6