แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

โพสต์25 ม.ค. 2563 19:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:09 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่ 107/2563  ลงวันที่ 17 มกราคม  2563
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ)
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
25 นางสาวรวีวรรณ   อัฐนาค ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
26 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกรัตน์  แสงมูล ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
27 นางจุฬาลักษณ์  แน่จริง ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
28 นายปุรเชษฐ์  วงค์จันทะ ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
29 นางจรินทร  คำหา ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
30 นางสาวจันทร์สุดา  เบียนสาย ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
31 นางปทุมพร  หร่องบุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
32 นายเสนีย์  ด้วงคำภา ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
33 นางอัญชุลี  มีระหงษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
34 นางธนียา  แสนโยธะกะ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
35 นางชุติกาญจน์  ริมเมอร์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
36 นางจิราภัทร  ตั้งศิริ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
37 นางสาวนิภาพร  พูดเพราะ สพป.นครพนม เขต 1 ตัวแทนสนามสอบ
38 นายวรสิทธิ์  สามารถ นักการฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 34

7.สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายศุภลักษณ์  ศรีบุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางฯ) หัวหน้าสนามสอบ
2 นายสุรศักดิ์  หอมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด กรรมการกลาง
3 นายอธิวัฒน์  สมกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงติ้ว กรรมการกลาง
4 นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาคอกควาย กรรมการคุมสอบ
5 นางลดาวัลย์  อุทาสี ครู โรงเรียนบ้านนาคอกควาย กรรมการคุมสอบ
6 นางนงค์นุช  อินทรพรหม ครู โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางฯ) กรรมการคุมสอบ
7 นายนราธิป  ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด กรรมการคุมสอบ
8 นางสาววลัยพร  พิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงติ้ว กรรมการคุมสอบ
9 นางพรพิศ  พิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงติ้ว กรรมการคุมสอบ
10 นางลาวรรณ  ทอยโวเนน ครู โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางฯ) กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวเจนจิรา  เสสันเทียะ ครู โรงเรียนบ้านดงยอ กรรมการคุมสอบ
12 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านกลางน้อย กรรมการคุมสอบ
13 นางรัชนี  ยี่สุ่น ครู โรงเรียนบ้านกกไฮ กรรมการคุมสอบ
14 นายชิษณุพงศ์  พลหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ ตัวแทนสนามสอบ
15 นักการฯ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 6

17.สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายปรีชา  ศรีพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่ หัวหน้าสนามสอบ
2 นายพรศักดิ์  แสนมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย กรรมการกลาง
3 นางจุฑาพัชร  วงค์ตาผา ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ กรรมการกลาง
4 นางสาวฤดีสรวง  เชื้อวังคำ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ กรรมการคุมสอบ
5 นางสาววิลาสินี  สุขแสน ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ กรรมการคุมสอบ
6 นายยุทธนา  พลศรีดา ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ กรรมการคุมสอบ
7 นายวิทวัส  เชื้อตาพระ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ กรรมการคุมสอบ
8 นางสาวภัทรวดี แสงสงวน ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ กรรมการคุมสอบ
9 นายดนตรี  เชื้อสาทุม ครู โรงเรียนบ้านต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล กรรมการคุมสอบ
10 นางสาววิสุชาธิดา  เครือสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ กรรมการคุมสอบ
11 นางวิไลลักษณ์  ต้องเดช ครู โรงเรียนบ้านนาป่งคอง กรรมการคุมสอบ
12 นางเพชราภรณ์  หอมสร้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม กรรมการคุมสอบ
13 นางสาวทิพวรรณ  เหลาเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม กรรมการคุมสอบ
14 นางอุบลรัตน์  ภัทรมณีพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาคู่ กรรมการคุมสอบ
15 นางสาวจันทิมาภรณ์  กัลยาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาคู่ กรรมการคุมสอบ
16 นางอมร  ธ.น.กรม ครู โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ กรรมการคุมสอบ
17 นายเข็มชาติ  วงศ์ศรีชา ครู โรงเรียนบ้านแขนนาง กรรมการคุมสอบ
18 นายสัญญา  สิทธิเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง ตัวแทนสนามสอบ
19 นายสนอง  สิงพรมมา นักการฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 8

2.สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายสุรชาติ   นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ หัวหน้าสนามสอบ
2 นายยุทธนา  ศรีวรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ กรรมการกลาง
3 นายสันต์ชาย ถาวร ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการกลาง
4 นางพัชณี แสนเคน ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการกลาง
5 นางดรุณี  ภูเดช ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
6 นางวรารักษ์  ธรรมศิริรักษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
7 นางปนัฎดา ปทุมมาสมุทร ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
8 นางอัตถิยา  วารี ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
9 นายประเสริฐ  ชะนะดิษฐ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
10 นางกนกวรรณ เอ้งฉ้วน ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
11 นางอรอุมา  ถนอมจิตร ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
12 นางวรรณพร ทองปรีชา ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
13 นางสาวเนตรทิพย์ วงษาดี ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
14 นางสาวครารมทิพย์ ราชบัณฑิต ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
15 นางสมพิศ คัดทะจันทร์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
16 นางสาวเนตรชนก  ก้อนวัน ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) การการคุมสอบ
17 นางสาวสุธากร สอนคะ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
18 นางวิลาวรรณ กีกาศ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
19 นางสาวอริษา  บุญเหลา ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
20 นายอภินันท์  การิก ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
21 นายแสง  พนมอุปถัมภ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตัวแทนสนามสอบ
22 นักการฯ โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 6