แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

โพสต์25 ม.ค. 2563 19:45โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:00 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่  107/2563  ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายนพพร  มีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น หัวหน้าสนามสอบ
2 นายอนันต์  ภูมิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม กรรมการกลาง
3 นายพลซื่อ  สลางสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการกลาง
4 นายขวัญประชา  อินธิโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการกลาง
5 นางอเนก  ธรเสนา ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการกลาง
6 นางฉัตรฤดี  ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการกลาง
7 นายอิสระภาพ  พันธุพาน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม กรรมการคุมสอบ
8 นายนิตินนท์  ฉิมแสง ครู โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม กรรมการคุมสอบ
9 นางสาวนันต์ฏฌา   สมานชาติ ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการคุมสอบ
10 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการคุมสอบ
11 นางอุดมวรรณ  ประพัฒน์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการคุมสอบ
12 นางวิระยา  จันทะพรม ครู โรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการคุมสอบ
13 นายเรวัต  ชัวนินี ครู โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ กรรมการคุมสอบ
14 นางอรัญญาณี  กุลพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ กรรมการคุมสอบ
15 นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
16 นางอภิรดี  รัตโน ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
17 นางพรสวรรค์  รอดสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
18 นางสาวญาณ์นภัส  ภะวะ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
19 นางสาวปรียาภรณ์  ศรีนา ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
20 นางสาววิชชุดา  พินิกิจ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
21 นางสาวสุทาทิพย์  ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
22 นางสาวกุลภัสสร  พันธุกาง ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
23 นางสาวภัทรา  โซนเดอร์ส ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
24 นางสุดารัตน์  ศิริสุข ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ

1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ)
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
25 นางสาวรวีวรรณ   อัฐนาค ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
26 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกรัตน์  แสงมูล ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
27 นางจุฬาลักษณ์  แน่จริง ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
28 นางวัชราวรรณ  ดีแนบเนียน ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
29 นางจรินทร  คำหา ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
30 นางสาวจันทร์สุดา  เบียนสาย ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
31 นางปทุมพร  หร่องบุตรศรี ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
32 นายเสนีย์  ด้วงคำภา ครู โรงเรียนบ้านสำราญ กรรมการคุมสอบ
33 นางอัญชุลี  มีระหงษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
34 นางวรารักษ์  ธรรมศิริรักษ์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
35 นางชุติกาญจน์  ริมเมอร์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
36 นางจิราภัทร  ตั้งศิริ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการคุมสอบ
37 นางสาวนิภาพร  พูดเพราะ สพป.นครพนม เขต 1 ตัวแทนสนามสอบ
38 นายวรสิทธิ์  สามารถ นักการฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นักการภารโรง
**หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 8
   2. เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 28