แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

โพสต์25 ม.ค. 2563 19:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด... แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่  107/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม  2563
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2562 ระดับสนามสอบ

12.สนามสอบโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายชำนาญ  นวลฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา หัวหน้าสนามสอบ
2 นายเดชา  หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) กรรมการกลาง
3 นางพร้อมพิศ  หนูห่วง ครู โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา กรรมการคุมสอบ
4 นายสุริย์วัส  บุญสิริเกียรติ ครู โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) กรรมการคุมสอบ
5 นางสาวศิริพร  พลมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีฯ) กรรมการคุมสอบ
6 นายสาคร  มีศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) กรรมการคุมสอบ
7 นางสาวกุสุมาวดี  พ่อเพียโคตร ครู โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) กรรมการคุมสอบ
8 นางสุภาพร  อุ่นลุม ครู โรงเรียนบ้านคับพวง กรรมการคุมสอบ
9 นายสมคิด  กุลสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว กรรมการคุมสอบ
10 นางสาวพิไลพรรณ  ทุ่นศิริ ครู โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวกนกกาญจน์  อรรคสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ ตัวแทนสนามสอบ
12 นายบรรจง  ไตรขัน นักการฯ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงตัวแทนสนามสอบ ลำดับที่ 11
     2.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 3

5.สนามสอบโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายบรรพต  บุญญานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ หัวหน้าสนามสอบ
2 นายภักพร  อัตติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอน้อย กรรมการกลาง
3 นางสาวสุดสวาท  ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านนาดี กรรมการคุมสอบ
4 นางวิญญา  จันทร์สด ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น กรรมการคุมสอบ
5 นางธนาภรณ์  เขตนคร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น กรรมการคุมสอบ
6 นางสิทธิรงค์  บัวชุม ครู โรงเรียนบ้านดงบาก กรรมการคุมสอบ
7 นางสวรรญา  ศรีอาจ ครู โรงเรียนนางามวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
8 นางยุวดี  ต้นกันยา ครู โรงเรียนบ้านนายอ กรรมการคุมสอบ
9 นายสุระเดช  อักขระ ครู โรงเรียนบ้านนายอน้อย กรรมการคุมสอบ
10 นางมานิดา  คำจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวอรอนงค์  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ ตัวแทนสนามสอบ
12 นายสมทรง  รัตนมาลี ลูกจ้างประจำโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 6

3.สนามสอบโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายสุทัศน์  สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน หัวหน้าสนามสอบ
2 นายเอกมินทร์  ชินโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอนฯ กรรมการกลาง
3 นายอุทัย  ตะนะคี ครู โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน กรรมการคุมสอบ
4 นางสาวสุดาภรณ์  นากรณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
5 นางสาวมณฑา  ตุ้มอ่อน ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
6 นางสาวพรศิริ  ตะวังหัน ครู โรงเรียนบ้านโสกแมว กรรมการคุมสอบ
7 นางสาวชฎาพร  อุ่นชัย ครู โรงเรียนบ้านนาหนาด กรรมการคุมสอบ
8 นางสาววยุรี  ทิพมนต์ ครู โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
9 นายเลิศมนตรี  คำสุข ครู โรงเรียนมรุกขนคร กรรมการคุมสอบ
10 นางณัฐชานันท์  ภิรมย์ไกรศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ กรรมการคุมสอบ
11 ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  กานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแมว ตัวแทนสนามสอบ
12 นายเฮง  พ่อหลอน นักการฯ นักการภารโรง
**หมายเหตุ แก้ไขชื่อ – สกุล ลำดับที่ 8