แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

โพสต์24 ม.ค. 2563 21:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด......1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายนพพร  มีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น หัวหน้าสนามสอบ
2 นายอนันต์  ภูมิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม กรรมการกลาง
3 นายพลซื่อ  สลางสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการกลาง
4 นายขวัญประชา  อินธิโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการกลาง
5 นางอเนก  ธรเสนา ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการกลาง
6 นางฉัตรฤดี  ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) กรรมการกลาง
7 นายอิสระภาพ  พันธุพาน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม กรรมการคุมสอบ
8 นางสมใจ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม กรรมการคุมสอบ
9 นางสาวนันต์ฏฌา   สมานชาติ ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการคุมสอบ
10 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการคุมสอบ
11 นางอุดมวรรณ  ประพัฒน์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการคุมสอบ
12 นางวิระยา  จันทะพรม ครู โรงเรียนบ้านนาทราย กรรมการคุมสอบ
13 นายเรวัต  ชัวนินี ครู โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ กรรมการคุมสอบ
14 นางอรัญญาณี  กุลพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ กรรมการคุมสอบ
15 นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
16 นางอภิรดี  รัตโน ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
17 นางพรสวรรค์  รอดสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
18 นางสาวญาณ์นภัส  ภะวะ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
19 นางสาวปรียาภรณ์  ศรีนา ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
20 นางสาววิชชุดา  พินิกิจ ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
21 นางสาวสุทาทิพย์  ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
22 นางสาวกุลภัสสร  พันธุกาง ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
23 นางสาวภัทรา  โซนเดอร์ส ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
24 นางสุดารัตน์  ศิริสุข ครู โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการคุมสอบ
**หมายเหตุ แก้ไขชื่อ – สกุล ลำดับที่ 19

10.สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดฉิม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นางเพ็ญประภา  ศรีมะโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง หัวหน้าสนามสอบ
2 นางสาวตรีทิพย์  วิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ กรรมการกลาง
3 นายเตือนศักดิ์  อักษร ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางฯ) กรรมการคุมสอบ
4 นางสาววราลี  หาญชะนะ ครู โรงเรียนมรุกขนคร กรรมการคุมสอบ
5 นายเอกวัฒน์  ดังงา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม กรรมการคุมสอบ
6 นางวิญญา  ลาวงษ์ ครู โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
7 นางจิราภรณ์  ทองไมล์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนฯ กรรมการคุมสอบ
8 นางสาวพรพิมล  หงษ์นารี ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง กรรมการคุมสอบ
9 นางอรทัย  มนารถ ครู โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ กรรมการคุมสอบ
10 นางสาวอัญชลี  สิงซา ครู โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน กรรมการคุมสอบ
11 นายพนิชย์  แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมรุกขนคร ตัวแทนสนามสอบ
12 นายภาณุพงษ์  กุลวงษ์ นักการฯ โรงเรียนบ้านกุดฉิม นักการภารโรง
**หมายเหตุ แก้ไขชื่อ – สกุล ลำดับที่ 11

13.สนามสอบโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นางดวงใจ  ปรัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ หัวหน้าสนามสอบ
2 นายสุวิทย์  เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลียง กรรมการกลาง
3 นางจุฑามาศ  ปุ้ยไชยสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง กรรมการกลาง
4 นายชูศักดิ์  โกพล ครู โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ
5 นางสุภาษร  ปรัชญนาวิน ครู โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา กรรมการคุมสอบ
6 นางสาวนีรนุช  พรหมคนซื่อ ครู โรงเรียนพระซองวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
7 นายเชิดศักดิ์  ศรีราช ครู โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี กรรมการคุมสอบ
8 นายวาทิตย์  เจริญชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองคอง กรรมการคุมสอบ
9 นางสาวรุ่งฤดี  จิตมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง กรรมการคุมสอบ
10 นางสาวชาริดา  เบญจโชติ ครู โรงเรียนบ้านดงอินำ กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวเขมิกา  ศิริสานต์ ครู โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด กรรมการคุมสอบ
12 นางสาวลลิตา  วิมลรักษา ครู โรงเรียนบ้านนาเลียง กรรมการคุมสอบ
13 นางสาวนภสร  โสมศรีแพง ครู โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ กรรมการคุมสอบ
14 นายฤทัย  วิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด ตัวแทนสนามสอบ
15 นายประดิษฐ์  ไก่สระแก้ว นักการฯ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง นักการภารโรง
**หมายเหตุ แก้ไขตำแหน่ง ลำดับที่ 12

16.สนามสอบโรงเรียนพระซองวิทยาคาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายบุญธรรม  อ้วนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน หัวหน้าสนามสอบ
2 นายมิตรชัย  ไชยนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง กรรมการกลาง
3 นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการกลาง
4 นางอัญญาภรณ์  บัวชุม ครู โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวฯ กรรมการคุมสอบ
5 นางสาวอนุดศรา  อุดมา ครู โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวฯ กรรมการคุมสอบ
6 นางสาวสวนีย์  ใยสุวงศ์ ครู โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวฯ กรรมการคุมสอบ
7 นายสง่า  ไชยต้นเทือก ครู โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน กรรมการคุมสอบ
8 นางสาวอัญชุลีกร  ฉิมแสง ครู โรงเรียนโคกสีมิตรภาพที่ 87 กรรมการคุมสอบ
9 นางสาวศศิธร  วงค์ละคร ครู โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง กรรมการคุมสอบ
10 นางสาวพัชรินทร์  ไพเรืองโสม ครู โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวบุญจิรา  แสนพร ครู โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ กรรมการคุมสอบ
12 นางสาวอินทุอร  วังทะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน กรรมการคุมสอบ
13 นางสาวรพีพรรณ  วินบาเพชร ครู โรงเรียนบ้านวังยาง กรรมการคุมสอบ
14 นางนฤมล  ทัดสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน ตัวแทนสนามสอบ
15 นายชัยชนะ  ราชนาวี นักการฯ โรงเรียนพระซองวิทยาคาร นักการภารโรง
**หมายเหตุ แก้ไขตำแหน่ง ลำดับที่ 6

19. สนามสอบโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นางสาววิลาสินี  พุทธดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หัวหน้าสนามสอบ
2 นางสาวปริศนา  ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กรรมการกลาง
3 นางปิมปพาพร  ป้อมหิน ครู โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา กรรมการกลาง
4 นางดวงนภา  โคตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กรรมการคุมสอบ
5 นางสายหยุด  ไมตรี ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กรรมการคุมสอบ
6 นายสุรชัย  ศรีวรชัย ครู โรงเรียนบ้านนามะเขือ กรรมการคุมสอบ
7 นางสาวสร้อยสุดา  ราชอินทร์ ครู โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา กรรมการคุมสอบ
8 นางสาวนานาพร  นวลตา ครู โรงเรียนบ้านนางาม กรรมการคุมสอบ
9 นางสาวดวงพร  แก่นจำปา ครู โรงเรียนบ้านโพนทา กรรมการคุมสอบ
10 นางสาวธมลวรรณ  อ้วนดวงดี ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่ กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวสุรีวัลย์  ศรีพั้ว ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กรรมการคุมสอบ
12 นางสาวมณฑกานต์  อุปนันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการคุมสอบ
13 นายชาติชาย  พรหมเชียง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ กรรมการคุมสอบ
14 นางสาวพัทธยา  คำเห็น ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ตัวแทนสนามสอบ
15 นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนหนองฮี นักการภารโรง
**หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ ลำดับที่ 6

5.สนามสอบโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 นายบรรพต  บุญญานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ หัวหน้าสนามสอบ
2 นายภักพร  อัตติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอน้อย กรรมการกลาง
3 นางสาวสุดสวาท  ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านนาดี กรรมการคุมสอบ
4 นางวิญญา  จันทร์สด ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น กรรมการคุมสอบ
5 นางธนาภรณ์  เขตนคร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น กรรมการคุมสอบ
6 นางสาวนิภา  ผลโยน ครู โรงเรียนบ้านดงบาก กรรมการคุมสอบ
7 นางสวรรญา  ศรีอาจ ครู โรงเรียนนางามวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ
8 นางยุวดี  ต้นกันยา ครู โรงเรียนบ้านนายอ กรรมการคุมสอบ
9 นายสุระเดช  อักขระ ครู โรงเรียนบ้านนายอน้อย กรรมการคุมสอบ
10 นางมานิดา  คำจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา กรรมการคุมสอบ
11 นางสาวอรอนงค์  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ ตัวแทนสนามสอบ
12 นายสมทรง  รัตนมาลี ลูกจ้างประจำโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร นักการภารโรง
**หมายเหตุ 1.เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสนามสอบ ลำดับที่ 1
        2.เปลี่ยนแปลงตัวแทนสนามสอบ ลำดับที่ 11