ชี้แจงรายการการเรียนการสอนและการปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์5 มิ.ย. 2563 22:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 22:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลทางโทร?ัศน์ระบบดิจิตัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 15 ช่องรายการ สำหรับการออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 เป็นช่องตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐานนักเรียนให้เรียนรู้ล่วงหน้า และให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ นั้น หลังจากการออกอากาศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้ว (วันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาพสมกับการเรียนรู้ ตามบริบทของนักเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน จึงได้ปรับผังรายการออกอากาศการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้โรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
        1. ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 จะออกอากาศเฉพาะรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระการเียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องด้วยสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพ เป็นรายวิชาที่เน้นการพัฒนาทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนที่เรียนทางไกลที่บ้านไม่มีสื่อของจริง อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องดนตรี ในการฝึกปฏิบัติเช่นการเรียนที่โรงเรียน และต้องอาศัยครูสอนเป็นขั้นตอน สาธิตการปฏิบัติ และกำกับดูแลให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อนักเรียนเรียนที่บ้าน
        2. เมื่อเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป จะออกอากาศซ้ำใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื้อหารายการสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เพิ่มเติมวีดิทัศน์การสอนรายวิชาคณิตศษสตร์ วิทยาศาสตร์ ((รายวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี) ให้ครบตามเนื้อหาสาระและตัวชี้วัด
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้มอบแนวปฏิบัติสำหรับเพื่อโรงเรียนนำไปใช้ในการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม