เชิญร่วมกิจกรรมอบรม TRUE LEADER

โพสต์4 ก.พ. 2563 10:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2563 10:21 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร บ้านขอนขว้าง บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา บ้านคำชะอี บ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง และบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)...ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC" ปี 2 ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ 1 ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2561 ที่ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และภาคีเอกชน เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมอบรม TRUE  LEADER ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อแนบ) ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมอบรม TRUE  LEADER ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด