เชิญร่วมกิจกรรม Workshop การจัดการเพลตฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์และการสื่อสารองค์การ(ครู IT)

โพสต์1 มี.ค. 2563 08:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2563 08:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านยอดชาดวิทยา บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี และหนองสังข์ราษฎร์บำรุง.....ด้วย มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole school Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC และ 2) เพื่อให้โรงเรียนในโครงการสามารถบริหารจัดการเชิงระบบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าประสงค์ใหญ่ของผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ  (Whole school Approach) สามารถบริหารจัดการตนเอง มีการกำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจน ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน มีระบบสารสนเทศ (Info) เพื่อการบริหารมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็น Active Learning ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop การจัดการแพลตฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ และการสื่อสารองค์กร (ครู IT) ให้กับครูที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การจัดการแพลตฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ และการสื่อสารองค์กร (ครู IT) ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม