เชิญร่วมกิจกรรมประชุมเพื่อติดตามงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:37โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:58 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี บ้านยอดชาดวิทยา บ้านนาผือบอนรษฎร์นุกูล บ้านนาเลียง หนองสังข์ราษฎร์บำรุง บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา.....ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีเป้าประสงค์ คือ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole school Approach) สามารถบริหารจัดการตนเอง ทั้งด้านบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย มีการดำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในดรงเรียน มีระบบสารสนเทศ (info) สำหรับผู้บริหารและครูเพื่อใช้ในการบริหาร โดยเฉพาะการดูแลติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning รูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามกำหนด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้ง 7 โรงเรียน (รายชื่อดังเอกสารที่แนบ) ร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมล araya@lpmp.org ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม