เชิญร่วมกิจกรรมประชุม Collective Trainer

โพสต์6 มี.ค. 2563 00:17โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 00:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี บ้านยอดชาดวิทยา บ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล บ้านนาเลี้ยง หนองสังข์ราษฎร์บำรุง และบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา...ตามที่มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีเป้าประสงค์ คือ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหเมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole school Approach) สามารถบริหารจัดการตนเองทั้งกด้านบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย มรการกำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียน มีระบบสารสนเทศ (info) สำหรับผู้บริหารและครูเพื่อใช้ในการบริหาร โดยเฉพาะการดูลติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active learning รูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามกำหนด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาขอเชิญบุคลากร ทั้ง 7 โรงเรียน (รายชื่อดังเอกสารแนบ) ร่วมประชุมระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมอบรม Collective Trainer มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากร ดังรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานทีที่กำหนด...คลิกอ่าน