เชิญร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network)

โพสต์12 ม.ค. 2564 05:52โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2564 05:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ.....ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการ "สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 ปี 2563 โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ระยะเวลาโครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิดตศึกษา PBL และ PLC นั้น
                ทั้งนี้ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาผู้อำนวยการและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามปฏิทินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรม PLN Planing ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยโรงเรียนในโครงการฯ จะได้ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จ และร่วมกันออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่เชื่อมโยงกันอยู่ในแต่ละพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network) ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                    หนังสือราชการ