เชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 การประเมินผลการพัฒนาและขยายผลสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ปีงบประมาณ 2563

โพสต์26 ก.ค. 2563 09:59โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2563 10:15 โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ บ้านสุขเจริญ บ้านหนองญาติ บ้านผึ้ง บ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง) บ้านนาขามส้มป่อย บ้านม่วง
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษาแบบให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม แจ้งสถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (รายชื่อดังแนบ) ร่วมประชุมโครงการฯดังกล่าว ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม