เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์20 พ.ย. 2563 01:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 01:59 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุผการดำเนินงานของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนเชิญ นางวันทิวา มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 4 ธนวาคม 2563 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และให้นำหนังสืออณุญาตไปราชการจากหน่วยงานมาด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มิติม