เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผูู้้เรียน

โพสต์4 ม.ค. 2565 17:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 17:49 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก และโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร....ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ สรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่วนประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน เพื่อให้มีข้อมูลผลการติดตามผลเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินสําหรับการสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
        ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญ นางมลิวัลย์ ตูมสี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก และนางนพมาศ ทองวิทยาพร อํานวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่าย อื่น รายการค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกัน คุณภาพการศึกษา จํานวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...