เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริม ระดับการศึกษาขั้นพื้นนฐานประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 03:17โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 00:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อที่แนบ...ด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
        ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้สถานศึกษาในสังกัด (ดังรายชื่อที่แนบ) โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบง Hallานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 07.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม I Hall (ไอฮอลล์)  โรงแรม I Hotel จังหวัดนครพนม และตอบรับการเข้าร่วมประชุมโดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฎในกำหนดการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะรับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด......คลิกอ่านรายละเอียด