แจ้งส่งเอกสารการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์2 ธ.ค. 2563 09:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2563 09:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รายชื่อดังแนบ.....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการย้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จำนวน 9 รุ่น โดยในแต่ละปีโรงเรียนจะได้รับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไท" ระดับปฐมวัยตามเกณฑ์การประเมิน คือการทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อย 20 กิจกรรม และกรประเมินโครงงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รายละเอียดดังแนบ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเศไทย" ระดับปฐมวัย พร้อมส่งเอกสารประกอบการประเมิน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม