แจ้งโรงเรียนเข้าร่วประชุมเชิงปฎิบัติการวิทยาการคำนวณกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม Iot ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม

โพสต์24 ม.ค. 2563 18:49โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:42 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง ออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม จำนวน 12,000 บาท นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนคัดเลือกครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 คน เข้าร่วมประตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Notebook) อุปกรณ์ต่อพ่วงไปด้วยพร้อมกรอกแบบตอบรับผ่านระบบ Google form ภายในวันที่ 18 มกราคม 2563 และสแกนคิวอาร์โค้ตเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม และยืมเงินทดรองราชการ ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563