แจ้งรายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ed ประจำปี 2563 - 2564

โพสต์24 ม.ค. 2563 21:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ 10 โรงเรียน......ดวย โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กลไกความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ได้ส่ง school Partner เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมมุ่งมั่นดำเนินการ ตามพันธกิจหลักของโครงการในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยใน ปี พ.ศ.2563-2564 โครงการดังกล่าวได้มีการพิจารณาต่อยอดสนับสนุนต่อเนื่องภายใต้การร่วมมือของ 12 องค์กรในระยะที่ 1 สู่ 33 องค์กรภาคเอกชน และในระยะที่ 2 เสริมศักยภาพการยกระดับการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้การดูแลของโครงการฯให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวม 2,460 โรงเรียน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งรายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ประจำปี 2556-2564 รายละเอียดข้อมูลโรงเรียนในการสนับสนุน จำนวน 10 โรงเรียน และรายชื่อ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย