แจ้งปรับรูปแบบการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

โพสต์8 ก.ค. 2563 05:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 05:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งเลื่อนการจัดประชุมการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากเดิมระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เป็นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดส่วนอื่นคงเดิม ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ทำหน้าที่วิชาการ หรือ ครูแกนน จำนวน 3 คน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการประชุมปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ออกไปเป็นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 และปรับรูปแบบการประชุมปฏิบัติการโดยใช้รูปแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และกลุ่มเป้าหมายยังคงได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดกำหนดการประชุมและแนวทางการประชุมและแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการออนไลน์ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม