แจ้งเลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

โพสต์1 มิ.ย. 2563 09:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2563 09:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย จังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) ((COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย และรัฐบาลได้สั่งการให้มีมาตรการเร่งด่วนสำหรับการแก้ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด และให้ส่วนราชการระงับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นั้น         
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนทราบการแจ้งเลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
                หนังสือราชการ