แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

โพสต์22 มี.ค. 2563 02:34โดยjunkaew   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 03:27 โดย Junpen Waentuearong ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)......ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ทำหน้าที่วิชาการ หรือ ครูแกนนำ รวมจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
        ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID - 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการจัดประชุมปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น จากเดิมวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดส่วนอื่นคงเดิม และให้สถานศึกษานำร่องจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 5 รายการ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม