แจ้งคณะกรรมการประเมินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards ระดับภาค ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 มี.ค. 2563 06:22โดยJunpen Waentuearong
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม/บ้านศรีธน และบ้านนาป่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่ง/สายงาน สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OฺBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
        ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OฺBEC AWARDS)ระดับภาค ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1โโยสามารถเข้าพักได้ ณ โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 พร้อมนำเอกสารขออนุญาตไปราชการ (ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว) และแบบสำเนาไปราชการ โดยลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติมาพร้อมด้วย
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากร ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลา และสถานที่กำหนด
        1. นางอัจฉรา คะษาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม กรรมการชุดที่ 5
        2. นายลิขิต ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน กรรมการชุดที่ 14
        3. นางสาววิชยา โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง กรรมการชุดที่ 18
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments