แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้อน) ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์31 ก.ค. 2563 05:55โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 05:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดอบรมครูรอบครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล นั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงปรากฎอยู่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมครูผู้สอน จากการอบรมด้วยระบบทางไกลเป็นการอบรมอนนไลน์ พร้อมทั้งยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูรอบครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปยังศูนย์การอบรมฯ โดยการอบรมจะดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครูที่ลงทะเบียนศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกล ดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งครูผู้สอนที่ลงทะเบียนระดับปฐมวัย ศูนย์อยู่ที่กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น / ประถมศึกษาตอนปลาย / มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์อยู่ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ศูนย์ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ 2563
        2. ครูผู้สอนที่ลงทะเบียนสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ครูพี่เลี้ยงของศูนย์อบรมที่ลงทะเบียนไว้ สำหรับอุปกรณ์จัดหาได้ด้วยตนเอง หรือรวมกลุ่มอย่างน้อย 7 คน เพื่อขอยืมชุดอุปกรณ์จากครูพี่เลี้ยงของศูนย์อบรมที่ลงทะเบียนไว้
        3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมจากอบรมด้วยระบบทางไกลเป็นระบบออนไลน์ ตามกำหนดการอบรมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และหากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามรายละเอียดไปยังสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาวิทยาศาศตร์ภาคบังคับ หมายเลขโทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 1422 (นายสนธิ พลชัยยา) หรือสอบถามทาง smttraining@ipst.ac.th.   คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

                หนังสือราชการ