แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานละประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โพสต์24 ก.ค. 2563 06:08โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 06:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้แจ้งหยุดการประเมินคุณภาพภายนิกรอบสี่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมนคุณภาพใหม่ที่เป็นธรรมแก่สถานศึกษา โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และจะเริ่มระบบการประเมินที่ปรับปรุงใหม่เมื่อเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) เป็นต้นไป
ในการนี้ เพื่อให้สถานศึกษาทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกที่ปรับปรุงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม