แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

โพสต์8 ก.ค. 2563 05:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 05:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดืนอ มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ตามที่คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมติให้ขยายช่วงระยะเวลา โดยขอความร่วมมือให้เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ตรวจสอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กรณีที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลหรือข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ สามารถเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระหว่าวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม