แจ้งเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งาน ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform

โพสต์25 มิ.ย. 2563 02:22โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 02:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางหารศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ใน 5 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 400 คน ภายใต้โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในดารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาแรกของปี 2563 รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักาะของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องแลัเหมาะสมและจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง co-Leader Deep ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมรัชมการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) สำหรับ Co-Leader Deep ขอให้เตรียม Notebook เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของวิทยากร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามลิงค์ หรือ QR-CODE การเข้าร่วมรับชมดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ตามกำหนดการ ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม