แบบสอบถามเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผุู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์24 ก.ค. 2563 05:51โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 05:53 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง..... ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำกรอบงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารการจัดการศึกษา เรื่องสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะศึกษาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในสภาพปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมต่อยอด อันจะเอื้อต่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนา สมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐผ่านความร่วมมือกับสถาบันคุรุพัฒนา โดยได้ยกร่าง เครื่องมือวิจัยแบบสอบถามเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการ โรงเรียนประชารัฐ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 365 โรงเรียน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตอบแบบสอบถามผ่าน http://gg.gg/innoreader ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้นำข้อมูลไปประกอบงานวิจัย และจัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนประชารัฐ คือ โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม