แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์6 พ.ค. 2563 23:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2563 23:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดยรูปแบบที่ 1 การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์ (online Real Time Learning OBEC TV) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธฺภาพ ให้ข้าราชการครูตอบแบบสำรวจทักศะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยสามารถตอบแบบสำรวจผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูตอบแบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยสามารถตอบแบบสำรวจผ่าน QR Code ตามวัน และเวลาที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียด