แบบแสดงความจำนงเข้าร่วม ร.ร.เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:19 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนดังรายชื่อแนบ.....ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเดิม จํานวน 21 โรงเรียน และสมัครเข้าใหม่ 35 โรงเรียน ได้ดําเนินโครงการ สนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสําคัญคือ เพื่อ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วย นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC นั้น 
        การพัฒนาครั้งนี้ได้ประสานมูลนิธิลําปลายมาศพัฒนาที่เป็นเจ้าของนวัตกรรม ซึ่งตอบกลับจะเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดการอบรมครั้งนี้ โดยครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ในการวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตรวจสอบและให้โรงเรียนยืนยันแสดงความจํานงเข้าร่วมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ทั้งเต็มรูปแบบและไม่เต็ม รูปแบบ เพื่อจะเตรียมการอบรม 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต้องการพัฒนาโรงเรียนในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างเหมาะสมจนเกิดเป็นความสามารถมา ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การทํางาน การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจําวันได้ จึงแจ้งโรงเรียน ที่มีรายชื่อดังสิ่งที่สิ่งมาด้วย 1 กรอกข้อมูลตาม QR Code ด้านล่างหนังสือราชการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อยืนยันจํานวนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

                หนังสือราชการ