แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์29 มี.ค. 2563 21:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 21:41 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐในสังกัด 45 โรงเรียน....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิมพ์เอกสาร คุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในการจัดการศึกษา และการประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียนประชารัฐ และเป็นแนวทางให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนนั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนประชารัฐทุกรุ่นในสังกัด จัดทำแบบประเมินตนเองตามลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ โดยแบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบประเมินตนเองด้านโครงสร้าง ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเอง ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และตอนที่ 3 แบบประเมินตนเองด้านการปฏิบัติงานของครูผ่านทาง http://th.city/1MoqlwT หรือทาง QR Code
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนประชารัฐ ทุกรุ่นในสังกัด เข้าไปจัดทำแบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ ผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 10 เมษายน 2563.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม