หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ เรณูวิทยาคาร ปลาปากราษฎร์บำรุง บ้านดอนแดงเจริญทอง และบ้านยอดชาดวิทยา......ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และได้ดำเนินการโคร
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) คือ การเรียนรรู้ 3Rs 8Cs ที่เป้ฯตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีคลิปวิดีทัศน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียน 7 โรงเรียน แจ้งข้าราชการครูในโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งข้าราชการครูจัดทำคลิปวีดิทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมคัดคลิปวีดิทัศน์ นำไปวางไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียน จากนั้นคัดเลือก/บันทึกใส่แผ่น DVD พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานที่ส่งพร้อมนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 ประกาศผลในวันที่ 12 กันยายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ยพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เร่ื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้รับทราบ และดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมชมการประชุมทางไกล (Video conference) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) www.youtube.com/obectvonline 2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.obectv.tv รายละเอียดดังกำหนดการประชุมที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียด

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเปลี่ยนครูเป็นโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต ]

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเปลี่ยนครูเป็นโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเปลี่ยนครูเป็นโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21" ภายใต้โครงการ Coaching Team เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมไอออล โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกในศตวรรษที่ 21 ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในโรงเรียนที่มีความสนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมทางอีเมลล์ nkpedu๑@esdc.go.th ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พร้อมเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียด

                หนังสือราชการ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC) Y2020/2021

โพสต์โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ โดยมีวัตถุประงค์เพื่อส่งเสริมและต่อยอดเยาวชนไทยที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในดครการพัฒฯาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้วยหลักสูตรระยะสั้น และศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC) Y2020/2021 ทุนการศึกษาระดับ A-LEVER วัดผลโดยระบบการศึกษาประเทศอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวขนไทยก้าวไกล สู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 3-21 สิงหาคม 2563 ทางเซ็บไซต์ https://bit.ly/338Jzd3 รายละเอียดดังประกาศรับสมัครฯ ที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความยินยอมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวครูอาสาสมัครจีน

โพสต์8 ส.ค. 2563 11:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 01:04 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปีการศึกษา 2563 โดยมีโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอรับครูอาสาสมัครจริงทั้งสิ้นจำนวน 642 แห่ง ซึ่งมากกว่าจำนวนครูอาสาสมัครจีนที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยว่าต้องได้รับการตรวจคัดกรอง และกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการกักตัวประมาณ 30,000 บาทต่อคน ดังนั้นโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับครูอาสาสมัครจีนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับตัว ดังกล่าว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้กรอกแบบสำรวจความยินยอมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับตัวของครูอาสาสมัครจีนในรูปแบบ google form (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์8 ส.ค. 2563 11:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2563 11:29 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง....ด้วย สำนักงานคณะะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้ศุนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามภารกิจในการเป็นต้นแบบการแนะแนวต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง (ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษา) ดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้โรงเรียนดำเนินการ และส่งเบิกจ่ายถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการให้รายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อดำเนินการรายงานต้นสังกัดต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมขยายผลแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีงบประมาณ 2563

โพสต์8 ส.ค. 2563 11:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2563 11:20 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกโรง....เนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในปีงบประมาณ 2563 เช่น การจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุค COVID-19 การจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมิน ITA Online ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมถึงการนิเทศติดตามทุกกิจกรรมของการดำเนินงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อบรมขยายผลโดยด่วนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 เรื่องการประเมิน ITA และการจัดทำนวัตกรรมเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญคณะทำงานและวิทยากรปฎิบัติหน้าที่การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

โพสต์8 ส.ค. 2563 11:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2563 11:04 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา บ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ บ้านกุรุคุ และบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล).....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเรียนเชิญคณะทำงานและวิทยากร ร่วมปฏิบัติหน้าที่และเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่และเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1.....คลิกอ่านรายละเอียด

เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

โพสต์8 ส.ค. 2563 10:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2563 10:50 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกโรง......ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในปีงบประมาณ 2563 เช่น การจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุค COVID-19 การจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมิน ITA Online ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมถึงการนิเทศติดตามทุกกิจกรรมของการดำเนินงาน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 58 โรงเรียน รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 116 คน กำหนดการตามตารางอบรมที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ให้ครูที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และปลั๊กไฟพ่วงมาด้วย)....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะทำงานโครงการฯ วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563

โพสต์8 ส.ค. 2563 10:07โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 00:56 ]

เรียน คณะทำงานโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นฐาน

กลุ่มนิเทศฯ โดยผู้รับผิดชอบโครงการขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะทำงานโครงการฯ วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 จากเดิม ห้องประชุมรวมใจ 1 ชั้น 3 เป็น หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

1-10 of 292