หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์23 พ.ค. 2563 07:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2563 07:58 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติจำเป็นต้องใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสามารถเรียนรู้ที่บ้าน (Learn from home) จากช่องทางการเรียนรู้ ดังนี้
        1. การเรียนผ่านทีวี (ON-Air) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ 4 ระบบ ได้แก่
            1.1 ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU- Band (จานทึบ) ช่อง 186-200 และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337-351 (ระบบ HD)
            1.2 ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง 33-51
            1.3 ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ช่องตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
            1.4 ระบบ IPTV ชองตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
        2. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชน (Online) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ 4 ช่องทาง ได้แก่
            2.1 เว็บไซต์ www.deep.go.th (DEEP:Digital Education Excellent Platform)
            2.2 เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
            2.3 เว็บไซต์ Youtube : www.youtube.com DLTV1 Channel-DLTV15 Channel.
            2.4 แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone
            เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทาง 1.1-1.4 และ 2.2-2.4 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 1-6 สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทาง 2.1 ดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมต่อบริบทการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียน และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
            ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏฺบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการดำเนินการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานเรียนรู้ที่บ้าน 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการดำเนินการ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองในการดูลบุตรหลานเรียนรู้ที่บ้าน (ดาวน์โหลดแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครู และผู้ปกครองได้ที่ http://gg.gg/j3v8a)....คลิกอ่านหนังสือราชการต้นฉบับ

                หนังสือราชการ

การประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3

โพสต์23 พ.ค. 2563 07:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2563 07:12 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ให้สมัครเป็นสถานศึกษาแกนนำหรือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ และสถานศึกษาอื่น สมัครเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาในเครือข่าย ๆ ละอย่างน้อย 3แห่ง เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล  IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อสมัครเป็นสถานศึกษาแกนนำ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคุณสมบัติของสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำประกาศรายชื่อสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิมเติม

การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ค. 2563 06:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2563 06:46 ]


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน พร้อมนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        ในการนี้ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานตามระบบประกันภายในในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรายมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ซึ่งข้อมูลที่สถานศึกษาในสังกัดรายงานยังไม่ครอบคลุมในบางประเด็น จึงให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตาม QR Code หรือ Link ดังแนบอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                  
                    1. หนังสือราชการ
                    2. QR-Code

การกำหนดมาตรการแบบเข้มกับผู้แอบอ้างหาเพื่อผลประโยชน์ในการจัดการศึกษาในถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 01:39 ]

เรียน ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบว่ามีบุคคลบางคนหรือกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีการใช้ตราสัญลักษณ์ด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์หรือสื่อต่าง ๆ อ้างว่าเป็นผู้ผลิตและขายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงานและใบความรู้ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป๔ัมภ์ โดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามระเบียบกฎฟมายที่เกี่ยวข้องในหลายกรณี และนำมาซึ่งความเสียหายแก่มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลอกเลียน ดัดแปลง และจำหน่ายแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ใบงาน และใบความรู้ แต่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ฟรีที่ https://dltvac.th และ https://covid19.obec.go.th
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษากำชับ และตรวจสอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดมิให้ประพฤติปฏิบัติโดยเด็ดขาด หากพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใดฝ่าฝืนและหากพบว่ามีบุคคลอื่นใดแอบอ้างกระทำการดังกล่าวให้ดำเนินการโดยด่วน และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ.....

                หนังสือราชการ

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

โพสต์19 พ.ค. 2563 01:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 01:23 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้โรงเรียนทุกแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        2. ให้โรงเรียนทุกแห่งสื่อสารและทำความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นกับผู้ปกครองที่ต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกล และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการที่จะดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือนักเรียน ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามความเหมาะสม
        3. ให้โรงเรียนทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา แต่งตั้ง และมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้โรงเรียนจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียนตามความเหมาะสม โดยอาจให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยก็ได้
        4. ให้โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกรณีมีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานทันที และเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์19 พ.ค. 2563 00:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 00:48 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....สืบเนื่องจากสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn from home) โดยการใช้เทคโนโลยดิจิตัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กำหนดให้มีการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุายน 2563
        เพื่อเป็นการสนองนโยบายและเก็บข้อมูลรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดเตรียมข้อมูลแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - - 30 มิถุายน 2563 ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ

ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน

โพสต์19 พ.ค. 2563 00:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2563 00:24 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 3. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายปีของผู้เียน สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทาง ข้อ 3.3 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น
        ในการนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
    1. การให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ถือเป็นทางเลือกสำหรับสถาศึกษาในการเลือกใช้เป็นข้อสอบปลายปี
    2. ข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นข้อสอบมาตรฐานให้สถานศึกษาใช้ในการสอบปลายปี มิใช่เป็นการทดสอบระดับชาติ (National Test) ที่ต้องจัดสอบพร้อมกัน หรือใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันในการสอบปลายปีทุกเขตพื้นที่การศึกษา
        3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานในการประสานงานกับสถานศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐาน และรับส่งข้อสอบมาตรฐานผ่านโปรแกรมการจัดส่งข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามการร้องขอของสถานศึกษา
        4. ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียนที่สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทางของข้อสอบของสถานศึกษาเอง และข้อสอบของสถานศึกษาอื่น ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบแบบสั้นหรือเขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย
        5. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่มีการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบและบริหารการจัดสอบให้แก่สถานศึกษา เนื่องจากเป็นการบริการข้อสอบให้แก่สถานศึกษาที่ขอใช้โดยงบประมาณในการจัดทำข้อสอบอยู่ในเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาอยู่แล้ว...คลิกกอ่านรายละเอียดจากหนังสือต้นฉบับ

รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563(ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์18 พ.ค. 2563 23:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2563 23:40 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET เพื่อประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม รับจริง ณ วันที่ 10 สิหาคม 2563
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ Google Chrome ได้ที่เว็บไซต์ www.specialset.bopp.go.th เลือกระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
        2. โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
            2.1 ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในFรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
            2.2 โรงเรียนสามารถยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของโรงเรียนในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2563
            2.3 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5547 หรือกลุ่มเฟสบุ๊คโปรแกรม SET เรียนร่วม
            2.4 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคัดกรองเด็กพิการ การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5543-4
        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะทำการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด แล้วยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือต้นฉบับ....

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โพสต์18 พ.ค. 2563 23:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2563 23:11 ]

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนโยบายคือการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้สื่อโทรทัศน์ (TV) ในทุกระบบ เป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนไกลกังวล ได้มีแนวปฏิบัติให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเตรียมความพร้อมระยะช่วงก่อนเปิดภาคเรียน โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รวบรวมแผน กำหนดการสอน สื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ จึงให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าไปดาวน์โหลดนำมาใช้เป็นการจัดการเรียนการสอน ในช่วงระยะเวลา 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/iZ3nf.....คลิกอ่านรายละเอียดหนังสือต้นฉบับ
        

แจ้งโรงเรียนรับหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จเยือนต่างประเทศ

โพสต์18 พ.ค. 2563 22:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2563 22:52 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ โรงเรียนบ้านดอนขาว โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) โรงเรียนบ้านนาโสก โรงเรียนบ้านมหาชัย และโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์วิทยานุกูล...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพน เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร  สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มารับหนังสือได้ที่กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียด

1-10 of 158