หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ

การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โพสต์16 ต.ค. 2563 21:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 21:20 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ทุกโรงเรียน...ตามที่ สำนักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการ คือ ในกรณีภาคีเครือข่ายท้องถิ่น โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้ทำเรื่องขอใช้ตราสัญลักษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 183 เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานโครงการย้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ยินดีตอบรับในหลักการที่ว่า การใช้ตราสัญลักษณ์จะไม่ใช้เพื่อการค้าหรือผลกำไรที่นำไปแบ่งปันกัน นั้น
ในการนี้ สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในการใช้ตราสัญลักษณ์แต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้
1. ภาพ ประเภท และจำนวนของชิ้นงานที่ประสงค์จะพิมพ์ตราสัญลักษณ์บนชิ้นงาน
2. ชิ้นงานเหล่านี้จัดทำเพื่อกิจกรรมใดของโครงการย้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. ระยะเวลาของกิจกรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลและรายละเอียดที่จะแสดงต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยจัดส่งไปยัง สำนักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) บนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 026623000 โทร 026620919 และสามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการคุณเอมวรางค์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ หรืออีเมลล์ aimvarang@nanmeebooks.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

โพสต์16 ต.ค. 2563 20:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 20:57 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) โรงเรียนบ้านดงบาก โรงเรียนบ้านโคกสูง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) สำหรับศึกษานิเทศก์ และครูจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิด ทักษะกระบวนการ ค่านิยม เจตคติ การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) สามารถทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามะรรมเป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจให้เห็นภาพเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ พร้อมกับการเรียนรู้เปนไปอย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ผู้เรียนเข้าใจเห็นภาพเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ พร้อมกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกกัด จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) โรงเรียนบ้านดงบาก และโรงเรียนบ้านโคกสูง นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับครูตามกำหนดการอบรม โดยครูที่ได้รับการคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการ สแกน QR=CODE และให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้า link ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 256366 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสำหรับศึกษานิเทศก์และครู หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามรายละเอียดไปยัง คุณขวัญชนก นงนวล หมายเลขโทรศัพท์ 09 8282 9639 (ผู้ป6ระสานงานโครงการ)คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งหนังสือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Activity Book

โพสต์16 ต.ค. 2563 20:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 20:29 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ดังรายชื่อที่แนบ...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" มาอย่างต่อเนื่อง และศูนย์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็ดและครอบครัว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ดำเนินการผลิตรายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" โดยออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.50 น. ทั้งนี้ ทางศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัวฯ ได้เล็งเห็นว่ารายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดเนื้อหาจากการออกอากาศให้เป็นกิจกรรมที่ใช้ในชั้นเรียนได้ จึงได้ทำหนังสือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Activity Book ที่เป็นเรื่องราวการทดลองวิทยาศาตร์ในรายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" จำนวน 54 เล่ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งมอบให้โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ โรงเรียนละ 1 เล่ม นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณครูที่สอนระดับปฐมวัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ไทยพีบีเอส ชงนเล่น เรียนรู้กับครูปฐมวัย" โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย" โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Line Office Account : thaipbspreschool และโรงเรียนสามารถรับหนังสือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Activity Book ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดี

โพสต์16 ต.ค. 2563 18:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 18:46 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือคู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดี เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวละครจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่สถานศึกษา แห่งละ 1 เล่ม เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณคดีไทย นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนมารับหนังสือคู่มือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดี เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวละครจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์16 ต.ค. 2563 18:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 18:31 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 58 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประกาศผลการประเมิน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดไดเรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Coach ผู้บริหาร" (On Ground)

โพสต์16 ต.ค. 2563 18:06โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 18:06 ]

เรียน ผู้อำนวยการดรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล,บ้านดอนกกโพธิ์เสรีวิทยา, บ้านนาเลียง,บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล), บ้านยอดชาดวิทยา, บ้านหนองผักแว่นโนนฉังหนองบัวสามัคคี,บ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง และบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์.....ตามที่ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2562) ต่อเนื่องในปี 2563 ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระยะเวลาการดำเนนิงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 rAK4k8, 2544 (9 เดือน) มัวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2562 จำนวน 76 โรงเรียน ให้สามารถพัฒนาตนเอง 1) เพื่อจัดการให้เกิดการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน เพื่อให้สามารถยกระดับการพัฒนาขึ้นไป 2) เพื่อสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องให้สามารถกำหนด School goal และออกแบบการพัฒนาโรงเรียนแบบท้าทายได้ และ 3) เพื่อ Empower ผู้อำนวยการและครูในโครงการ และพัฒนาให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง Online Platform และ On Ground รวมทั้งถ่ายทอดบทเรียนเพื่อขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ ทางมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาได้ออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งตัวแทนจากสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Coach ผู้บริหาร" ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒฯา จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับ Coach โครงสร้าง คือ ตัวแทนจากเขตพื้นที่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และ Coach ผู้บริหารโรงเรียน
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่ากิจกรรมอบรมหลักสูตร "Coach ผู้บริหาร" (On Ground) เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แจ้งให้ผู้บริหารที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินงานพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย"เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 ต.ค. 2563 10:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 10:57 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "การดำเนินงานพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประะถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256- นั้น
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้โรงเรียนดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เดิม (e-MES) จากผลการคัดกรองพบว่ายังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีผลการคัดกรองอยู่ในระดับปรับปรุง
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้ดรงเรียนได้ตรวจสอบผลการคัดกรองของนักเรียนที่มีผลการคัดกรองในระดับปรับปรุง ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแ6บบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ รวมทั้งการเขียนแสดงความคิดเห็นม6ากยิ่งขึ้น นอกจากการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ตามตัวหนังสือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินระดับชาติ (NT, O-NET) และการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ต่อไป
2. โรงเรียนสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความสำคัญของการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) และนำผลการประเมินหรือคัดกรองไปใช้ในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
3. โรงเรียนมีการสนับสนุนการนำผลการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC6666) ทั้งในวิชาภาษาไทยและครู666ผู้สอนในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดำเนินการ กำกับ ติดตามการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดภาพสำเร็จเป็นรูปธรรมของโรงเรียน...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        

การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

โพสต์16 ต.ค. 2563 10:21โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 10:21 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-FD) และสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) ดำเนินโครงการความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งใบสมัครไปยังสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Obecstom-ed@gmail.com โทร. 0-2288-5801 4kp.o;yomuj 30 96]k8, 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

โพสต์10 ต.ค. 2563 07:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2563 07:04 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้โรงเรียนปรับลดการสั่งการบ้าน และใช้การเรียนในรูแปบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เพราะปัจจุบันเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีได้ ดังนั้นการบ้านจึงต้องมีการปรับลดปริมาณลง หรือทำให้มีความสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน และการวัดประเมินผลโดยการสอบต้องมีการปรับลด หรือใช้การวัดผลผ่านการทำกิจกรรม การปฏิบัติของเด็ก หรือประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากครู นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แต่งตั้งคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับห้องเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โพสต์10 ต.ค. 2563 06:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2563 06:53 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับห้องเรียน ในปีการศึกษา 2563 โดยการสร้างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบและวัดคุณภาพการจัดการศึกษาทุกแห่ง ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินไปด้วยดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และให้บุคลากรตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและวางแผนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่มอบหมายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


1-10 of 368