หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ

ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฎิบัติตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

โพสต์19 ม.ค. 2564 00:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:10 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย ประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-17 รวมทั้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ให้ขยายระยะเวลาการบังคับสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ โดยจังหวัดได้แจ้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรภาคเอกชนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว นั้น
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามคำสั่งการดังกล่าว และขอความร่วมมือครู บุคลากรใช้งานระบบ แอปพลิเคชันไทยชนะ และ/ หรือ หมอชนะ พร้อมทั้งแนะนำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแก่ประชาชน ทั้งนี้สามารถศึกษาวิธีการใช้งาน ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) https://www.dga.or.th/th/profile/2176/   คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.........


                    หนังสือราชการ

แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ม.ค. 2564 23:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:09 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจโดยถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน นั้น ทั้งนี้เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
                ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งสถานศึกษาทุกโรงในสังกัดทราบ และให้ดำเนินการตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

                        หนังสือราชการ

แต่งตั้่งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ

โพสต์18 ม.ค. 2564 23:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:08 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต....ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานระดับศูนย์สอบ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
                ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของดครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คือ นายนพพร ยศตะโคตร ครูโรงเรียนบ้านชะโนต เป็นคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....

                    หนังสือราชการ

ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

โพสต์18 ม.ค. 2564 22:56โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:07 โดย Junpen Waentuearong ]

 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่  25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-17 รวมทั้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ให้ขยายระยะเวลาการบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ โดยจังหวัดได้แจ้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการ/หน่วยงานอำเภอและองค์กรภาคเอกชน ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว นั้น
            ในการนี้ สำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครู บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้
            1. รับทราบและถทือปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกคามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังกวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหละกฐานต่อพนักงงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมาากกว่าปกติ
            2. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหีอหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ/ หมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
            3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือสำรวจและเฝ้าระวังนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคา ชลบุรี ระยอง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง ปทุมธานี ช่วงระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ซึ่งนักเรียนที่มีประวัติข้างต้นดังกล่าวให้หยุดเรียนต่อไปอีก 2 วัน วันที่ 19-20 มกราคม 2564 เอให้พ้นระยะฟักตัวของโรคดังกล่าว  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
        
                    หนังสือราชการ

โครงการ"หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ" โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โพสต์15 ม.ค. 2564 02:15โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:06 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม.....ตามที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกั ร่วมมือกันจัดทำโครงการ "หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ" โดยจัดพิมพ์หนังสือชุด "Good Habits Series" เป็นนิทานสองภาษา (Billingul) คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน และคัดสรรหนังสือชุด"บ้านเล็กในป่าใหญ่" เป็นวรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมตลอดกาล หนังสือทั้งสองชุดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอยู่ประจำห้องสมุด ซึ่งเจ้าภาพ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปรารถนาจะบริจาคหนังสือคุณภาพที่ผลิตและสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนหนังสือในห้องสมุด จำนวน 400 โรงเรียน มูลค่าแห่งละ 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมมูลค่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการรับมอบหนังสือในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ (สีลม) และเชิญผู้อำนายการโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงานทาง Online ผ่านระบบ ZOOM นั้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วมงานทาง Online ผ่านระบบ ZOOM ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. โดยให้ส่งแบบตอบรับไปยังบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ทาง E-Mail : kanokon@praphasam.com โทรสาร q 2448 0393 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิกอ่านรายละเอียดเพิมเติม....................

                หนังสือราชการ

ขอเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network)

โพสต์15 ม.ค. 2564 01:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2564 01:34 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ.....ตามหนังสือที่อ้างถึง มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการ "สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 ปี 2563 โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ระยะเวลาโครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC นั้น
                ทั้งนี้ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาผู้อำนวยการและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามปฏิทินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา แจ้งว่า เนื่องจากระยะนี้อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ขอเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network) สำหรับสถานที่คงเดิม ดังนี้
                เดิม ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2564
                เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ เลื่อนการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network) ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...............


                    หนังสือราชการ

เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

โพสต์14 ม.ค. 2564 10:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 10:47 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด....ตามที่ หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video cinference) เดิมเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ และ Coding ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) www.youtube.com/obectvonline 2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.obectv.tv เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 07.30-10.30 น. สำหรับช่องทางการประชุมทางไกลดังกล่าว ใช้ช่องทางเดิม
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding ตามวัน เวลาที่กำหนด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                        หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา

โพสต์14 ม.ค. 2564 10:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 10:33 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน.....ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าธนบุรี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเล็งเห็นว่าการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (ดิจิทัล : (Digital Citizenship) ด้วบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยในการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิทัล เสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนออนไลน์ และมีความรู้เท่าทันอันตรายต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม DQ (Digital intellegence Quotient) เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงมีความประสงค์จะจัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม QD ผ่านระบบ LearnDi for Thais โดยเป็นการเข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม เป้าหมายคืออบรมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นที่ 1 จำนวน 300 คน นั้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ q 2079 6099 และรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม DQ ได้ทางโทรศัพท์ 0 8 1824 2277 (นายพีระศักดิ์ โกมลารชุน) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย.....


ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

โพสต์14 ม.ค. 2564 10:14โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 10:15 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งกำหนดจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
            ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019: COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาคณิตศาสตร์ด้วยการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เมื่อได้กำหนดการอบรมที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......

                หนังสือราชการ

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

โพสต์14 ม.ค. 2564 09:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 09:59 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง.....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และมีกำหนดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น
                ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งในการสอบดังกล่าวมีผู้เดินทางมาจากหลายพื้นที่ จึงอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง 
                ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบุคมสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......


                        หนังสือราชการ

1-10 of 466