หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ

แนวปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:25 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ข้อ 3.1.3.2 (2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรอกหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนเข้า Quarantine Zone เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อชุด ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งแนวปฏิบัติในการใช้เงิน อุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งพร้อมนี้ โดยให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็น แนวทางปฏิบัติต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

การสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:16 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง......ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen test kits / ATK) และขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ดําเนินการตรวจคัดกรอกโดยใช้อุปกรณ์ ATK เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือมายังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดําเนินการจัดหาชุดตรวจ Antigen test self-Test kits จํานวน 2,500,000 ชิ้น กระจายลงสู่หน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเดือน ตุลาคม 2564 และเห็นควรให้ดําเนินการประสานงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อดําเนินการ ประสานงานกับหน่วยบริการในพื้นที่ ในการจัดสรรชุดตรวจดังกล่าวใหม่อีกครั้ง นั้น 
            ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ติดต่อ ประสานกับ ผู้รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขตและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมแล้ว ปรากฏว่า ชุดตรวจ Antigen test self-Test kits ดังกล่าวที่ได้รับจัดสรรมานั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ กระจายไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั่วจังหวัดแล้ว หากโรงเรียนใดต้องการการสนับสนุนบุคลากรและ อุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อ โควิด-19 ให้ทางโรงเรียนติดต่อประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่ใกล้เคียง คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:10 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง....ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2564 นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งผลการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....


การรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม)

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:03 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ.....ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับ สมัครผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ หากมีผู้สนใจ สามารถกรอกข้อมูลในการสมัครและต้องทําแบบทดสอบ ICT Test ที่ Google form ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
            ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 650 คน ซึ่งมีเป้าหมายการรับสมัครจํานวน 800 คน ทําให้มีตําแหน่งว่างอยู่ 150 คน โดยผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติคือ 1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 2. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และ 3. พร้อมที่จะเป็นผู้นําในการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียน ต่าง ๆ พร้อมนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นํา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน คอนเน็กซ์อีดี ได้ที่ http://connexted.org/foundation/school หรือผ่าน QR Code ท้ายกําหนดการ โดยผู้มี คุณสมบัติครบและสนใจสามารถกรอกข้อมูลในการสมัครและต้องทําแบบทดสอบ ICT Test ที่ Google form link: http://forms.gle/YGquftF2EXuqg4bq6 หรือ ผ่าน QR Code ระหว่างวันที่ 1 – 20 มกราคม 2565 และดําเนินการตามกําหนดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.... 

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:47 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง... ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ใน สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเว็บไซต์สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) ปีการศึกษา 2565 จํานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2565 และรอบที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกําหนดให้สถานศึกษา ดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 และให้สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดําเนินการดังนี้ 
        1. พิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีงบประมาณ 2565
        2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบการขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการ เรียนรู้ของเอกชนที่มีใบอนุญาตครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559-2564 ให้สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 ได้อีกในระยะเวลา 1 ปี เพื่อรอการปรับปรุงและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่ม - ลดนักเรียน)

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:37 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง.......ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดให้จัดมีการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และมอบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการสอบและดําเนินการบริหารการจัดสอบ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมและ สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งได้มีการนํารายชื่อนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเพื่อทดสอบ ผ่านระบบ O-NET ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 แล้วนั้น และจะมีการเปิดระบบ O-NET ครั้งที่ 2 ในระหว่าง วันที่ 5-15 มกราคม 2565
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนในสังกัดทุก โรงเรียนได้เข้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ในวันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และ ดําเนินการเพิ่ม/ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน รวมถึงแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ในระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2565 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

แนวทางการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์ (Omicron)

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:26 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วย มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กลายพันธุ์ชนิดใหม่ ซึ่ง WHO หรือองค์การอนามัยโลก ประกาศยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล (Variants of Concern : VOC) สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด โดยมีรหัสที่เรียกว่า โควิดสายพันธุ์ B.1.1.529 หรือ (Omicron) (โอไมครอน หรือ โอมิครอน) ถูกรายงานว่าพบครั้งแรก ในตอนใต้ของทวีปแอฟริกาใต้ ที่ประเทศบอตสวานา และขณะนี้ประเทศไทยพบ ผู้ติดเชื้อดังกล่าวแล้ว ซึ่งการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด - 19 พบมาตลอด สิ่งสําคัญมีอยู่ 4 ประการคือ 1) แพร่ระบาดได้เร็วขึ้น 2) ความรุนแรงมากขึ้น 3) ดื้อต่อการรักษา 4) ทําให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการ สัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 150 เมตร พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง กรณีมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วม ร.ร.เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:19 ]

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนดังรายชื่อแนบ.....ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเดิม จํานวน 21 โรงเรียน และสมัครเข้าใหม่ 35 โรงเรียน ได้ดําเนินโครงการ สนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสําคัญคือ เพื่อ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วย นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC นั้น 
        การพัฒนาครั้งนี้ได้ประสานมูลนิธิลําปลายมาศพัฒนาที่เป็นเจ้าของนวัตกรรม ซึ่งตอบกลับจะเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดการอบรมครั้งนี้ โดยครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ในการวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตรวจสอบและให้โรงเรียนยืนยันแสดงความจํานงเข้าร่วมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ทั้งเต็มรูปแบบและไม่เต็ม รูปแบบ เพื่อจะเตรียมการอบรม 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ต้องการพัฒนาโรงเรียนในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างเหมาะสมจนเกิดเป็นความสามารถมา ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การทํางาน การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจําวันได้ จึงแจ้งโรงเรียน ที่มีรายชื่อดังสิ่งที่สิ่งมาด้วย 1 กรอกข้อมูลตาม QR Code ด้านล่างหนังสือราชการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อยืนยันจํานวนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

                หนังสือราชการ 

สำรวจความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในการขอรับ/ไม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 3 (Booster Dose)

โพสต์4 ม.ค. 2565 18:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 18:09 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้สํานักงานประกันสังคมดําเนินการสํารวจ ความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 3 (Booster Dose) ของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยให้สถานประกอบการรวบรวมรายชื่อผู้ประกันตนที่ต้องการรับ/ไม่รับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 (Booster Dose) ยื่นความประสงค์ต่อสํานักงานประกันสังคม ผ่านระบบ e-Service นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนใน สังกัดแจ้งบุคลากรที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ตอบแบบสํารวจดังกล่าวตาม URL https://www.link.in.th/aivUT หรือสแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....


เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผูู้้เรียน

โพสต์4 ม.ค. 2565 17:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 17:49 ]

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก และโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร....ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และ สรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่วนประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน เพื่อให้มีข้อมูลผลการติดตามผลเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินสําหรับการสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
        ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญ นางมลิวัลย์ ตูมสี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก และนางนพมาศ ทองวิทยาพร อํานวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่าย อื่น รายการค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกัน คุณภาพการศึกษา จํานวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

1-10 of 987