ข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ข้อสอบใน 5 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รายละเอียด ดังนี้
1. ภาษาไทย  มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 75 คะแนน
    ตอนที่ 2 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ (คำตอบละ 2.5 คะแนน) จำนวน 5 ข้อ 
ข้อละ 5 คะแนน  รวม 25 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที  

2. คณิตศาสตร์ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 16 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 80 คะแนน 
    ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที

3. วิทยาศาสตร์ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 90 คะแนน
    ตอนที่ 2 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 6 ตัวเลือก เลือก 2 คำตอบที่ถูกต้อง จำนวน 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน (ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 2.5 คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที

4. สังคมศึกษา  มี 2 ตอน  ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 90 คะแนน 
    ตอนที่ 2 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก 1-10 ไปเติมลงในช่องว่าง แล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง และนำคัวเลขหน้าข้อความที่เป็นคำตอบไประบายในกระดาษคำตอบ จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที

5. ภาษาอังกฤษ  Language Use and Reading Comprehension (Item 1-40) (100 marks) : การใช้ภาษา และการอ่านเพื่อความเข้าใจ  จำนวน 40 ข้อ  รวม 100 คะแนน  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที

        *** ข้อสอบคลิกที่ไฟล์ด้านล่างค่ะ***
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  5 ธ.ค. 2559 16:44 Junpen Waentuearong