ข้อสอบ O-NET ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ข้อสอบใน 5 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ รายละเอียด ดังนี้
1. ภาษาไทย  มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน
    ตอนที่ 2 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 2 คำตอบที่ถูกต้อง จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  รวม 20 คะแนน 
                (ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 2 คะแนน) รวมคะแนน 100 คะแนน 
                เวลาที่ใช้สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที  

2. คณิตศาสตร์ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ ข้อละ 3.2 คะแนน รวม 80 คะแนน 
    ตอนที่ 2 แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน
                เวลาที่ใช้สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

3. วิทยาศาสตร์ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน
    ตอนที่ 2 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 6 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน (แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ คำตอบละ 2 คะแนน) รวมคะแนน 100 คะแนน 
                เวลาที่ใช้สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

4. สังคมศึกษา  มี 2 ตอน  ตอนที่ 1 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 90 คะแนน 
    ตอนที่ 2 ชนิดของข้อสอบแบบปรนัย 10 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือก 1-10 ไปเติมลงในช่องว่าง แล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง และนำคัวเลขหน้าข้อความที่เป็นคำตอบไประบายในกระดาษคำตอบ จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 
รวมคะแนน 100 คะแนน 
                เวลาที่ใช้สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

5. ภาษาอังกฤษ  ข้อสอบ มี 4 Part จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน  ดังนี้
    Part 1 : Conversation (การสนทนา)  ข้อสอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
    Part 2 : Reading Comprehension (ความเข้าใจในการอ่าน/อ่านวิเคราะห์) ข้อสอบ จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
    Part 3 : Grammar and Vocabulary (ไวยากรณ์ และคำศัพท์) ข้อสอบ จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
    Part 4 : Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด/ อื่น ๆ)  ข้อสอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
                เวลาที่ใช้สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

        *** ข้อสอบคลิกที่ไฟล์ด้านล่างค่ะ***        
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  5 ธ.ค. 2559 16:40 Junpen Waentuearong