หน้าแรก

อบรมเครือข่ายออนไลน์                                              http://gg.gg/junpensa ชมเว็บไซต์ใหม่ ของ ศน.จันทร์เพ็ญ http://gg.gg/junpensa 
เว็บไซต์ ศน.จันทร์เพ็ญ
สร้างด้วย Padlet

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ศน.จันทร์เพ็ญ

ภาพกิจกรรมการนิเทศ ของ ศน.จันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง

 • รับชม-รับฟัง รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : 21 ต.ค. 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2563 17:29 โดย Junpen Waentuearong
 • ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ จุดคัดกรอง สพป.นครพนม เขต 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบ ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2563 16:35 โดย Junpen Waentuearong
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณใหม่ : 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศต ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2563 16:20 โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง
 • ประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์ วันที่ 16 ตุลาคม 25ุ63 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์  เพ ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2563 07:18 โดย Junpen Waentuearong
 • ปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง ณ จุดคัดกรอง : 15 ต.ค. 2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบ ...
  ส่ง 20 ต.ค. 2563 06:18 โดย Junpen Waentuearong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 854 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 368 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Facebook Fanpage ของกลุ่มนิเทศฯ

เครื่องมือนิเทศ

 • รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562.rar   1818กิโลไบต์ - 16 เม.ย. 2563 11:02 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
 • แบบประเมินคัดเลือก รร.ต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLTV.pdf   652กิโลไบต์ - 11 เม.ย. 2560 06:21 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 2)
  ‎ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ใน 4 มาตรฐาน 25 ตัวชี้วัด คือ มฐ.1 ด้านการดำเนินงาน (4 ตัวชี้วัด) 2. ด้านการบริหารจัดการ (5 ตัวชี้วัด) 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน (9 ตัวชี้วัด) 4. ด้านภาพความสำเร็จ (7 ตัวชี้วัด)‎‎
 • คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง.pdf   2244กิโลไบต์ - 4 ธ.ค. 2558 06:39 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับคณะกรรมการประเมินนาไปใช้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นคู่มือสาหรับสถานศึกษานาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสืบไป ‎
 • มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556.pdf   7150กิโลไบต์ - 2 ธ.ค. 2558 20:34 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
  ‎มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและตรวจสอบการดำเนินงานห้องสมุดของตนเองเพื่อพัฒนาได้ทุกระยะ และสามารถก้าวสู่มาตรฐานที่สูงกว่าเดิมได้หากมีความพร้อม และสำหรับศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการนิเทศ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน ด้วยความมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับเป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้สำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม‎
 • แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน.pdf   7913กิโลไบต์ - 2 ธ.ค. 2558 20:13 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
  ‎แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561 เพื่อให้โรงเรียน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด และสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการนิเทศ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

วันที่ & เวลา

Junpen's calendar

พยากรณ์อากาศ จ.ใหญ่แต่ละภูมิภาค

พยากรณ์อากาศจังหวัดใกล้เคียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ข่าวการศึกษา สพฐ.

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก