หน้าแรก


เว็บไซต์การจัดการศึกษาพิเศษ

                                            https://sites.google.com/esdc.go.th/sornor-junpen/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 ชมเว็บไซต์ใหม่ ของ ศน.จันทร์เพ็ญ https://sites.google.com/esdc.go.th/sornor-junpen/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 
เว็บไซต์ ศน.จันทร์เพ็ญ
https://sites.google.com/esdc.go.th/secretary-npm1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://webinar.esdc.go.th/home

https://lh6.googleusercontent.com/81HKx3zXp7PdPHn17R49gGsPtirTFvAlUIYw2GuZ31blLigK_s7hTGZ9j1lrmNHLcFaEUtMKtGal528oFHJ4q0Q

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ศน.จันทร์เพ็ญ

ภาพกิจกรรมการนิเทศ ของ ศน.จันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1091 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Facebook Fanpage ของกลุ่มนิเทศฯ

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศฯ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 987 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือนิเทศ

 • รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562.rar   1818กิโลไบต์ - 16 เม.ย. 2563 11:02 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
 • แบบประเมินคัดเลือก รร.ต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLTV.pdf   652กิโลไบต์ - 11 เม.ย. 2560 06:21 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 2)
  ‎ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ใน 4 มาตรฐาน 25 ตัวชี้วัด คือ มฐ.1 ด้านการดำเนินงาน (4 ตัวชี้วัด) 2. ด้านการบริหารจัดการ (5 ตัวชี้วัด) 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน (9 ตัวชี้วัด) 4. ด้านภาพความสำเร็จ (7 ตัวชี้วัด)‎‎
 • คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง.pdf   2244กิโลไบต์ - 4 ธ.ค. 2558 06:39 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับคณะกรรมการประเมินนาไปใช้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นคู่มือสาหรับสถานศึกษานาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสืบไป ‎
 • มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556.pdf   7150กิโลไบต์ - 2 ธ.ค. 2558 20:34 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
  ‎มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและตรวจสอบการดำเนินงานห้องสมุดของตนเองเพื่อพัฒนาได้ทุกระยะ และสามารถก้าวสู่มาตรฐานที่สูงกว่าเดิมได้หากมีความพร้อม และสำหรับศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการนิเทศ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน ด้วยความมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับเป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้สำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม‎
 • แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน.pdf   7913กิโลไบต์ - 2 ธ.ค. 2558 20:13 โดย Junpen Waentuearong (เวอร์ชัน 1)
  ‎แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557-2561 เพื่อให้โรงเรียน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด และสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการนิเทศ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

วันที่ & เวลา

Junpen's calendar

พยากรณ์อากาศ จ.ใหญ่แต่ละภูมิภาค

พยากรณ์อากาศจังหวัดใกล้เคียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ข่าวการศึกษา สพฐ.

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก